16 Şubat 2019 Cumartesi
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

ESMMMO Yapılandırma Konusunda Bilgilendirme

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNLA İLGİLİ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile vergi ve SGK alacakları ile çeşitli kanunlar uyarınca kesilen idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yurt dışında bulunan varlıkların getirilerek beyanı ve imar affı gibi düzenlemeler içermektedir.

İlgili kanunu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Vergi Borçlarının Yapılandırılması:

7143 sayılı Kanun ile genellikle 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait vergi ve cezaları kapsamakta olup yapılandırma için başvuru 31 Temmuz 2018’de sona ermektedir. Ödeme ise peşin veya ikişer aylık dönemlerde azami 18 taksitle yapılabilecek olup, ilk taksit 30 Eylül 2018 tarihine kadar ödenecektir.

Kanunda alacakların yapılandırılmasında, alacağın kesinleşmiş, yargı aşamasında veya inceleme safhasında olmasına göre farklı durumlar ayrı ayrı düzenlenmiştir.

1) Kesinleşmiş alacaklarda, ödenmemiş olan vergilerin tamamı ile Kanun’un yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar süresinde ödenirse, gecikme faizi ve gecikme zamları silinmektedir.  

2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için alacağın yargıda hangi süreçte olduğuna göre farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu hükümden yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

3) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler açısından ise Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemelerine matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İnceleme matrah farkı tespit edilmesi halinde önce matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah, incelemede bulunan matrah farkından indirilir. Daha sonra, vergi asıllarının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar; vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’inden vazgeçilmektedir.

Matrah ve Vergi Artırımı:

7143 sayılı yasa ile getirilen diğer bir imkan ise, mükelleflere 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, muhtasar ve KDV beyanlarını artırma imkanı tanınarak, artırım yapılan yıllar vergi incelemesi dışında tutulabilecektir. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2018 kadar, kanunda belirtilen oranlarda artırırlarsa incelemeden kurtulmuş olacaklardır. Matrah artırımı tutarları peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Matrah artırımlarının süresinde ödenmemesi halinde ilgili yıllar için inceleme yapılabilecektir.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirim konusu yapılan kıymetler genel KDV oranına tabi ise % 10, indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı oranında sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılamazken, emtia üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

İşletmelerin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan mallar ise  31 Ağustos 2018 tarihine kadar aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarını düzeltebileceklerdir. Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilirler.

Kasa ve Stok Affı: Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2017 tarihi itibarı ile bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu 31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle düzeltebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Varlık Barışı:

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebilirler.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir.  31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıklar bildirilip Türkiye’ye getirilirse veya Türkiye’deki varlıklar beyan edilip defterlere kaydedilirse % 2’lik vergi de alınmayacaktır.

SGK Prim Borçları:

2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının; Sigorta primleri, İşsizlik sigorta primi, İdari para cezaları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,  BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak alacaklarda bu kanun kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca; 2018 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının, 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine gitmeleri ve gelirlerinin düşük olduğunun belirlenmesi halinde tüm borçları hazinece karşılanacaktır.

Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi:

Bağ-Kur sigortalılarından,  31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını Temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri ya da yapılandırmaları mümkündür. Bu tarihe kadar bu işlemi yapmayanların sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyerek bunlara SGK alacakları arasında yer verilmeyecek. Sigortalılıkları durdurulanlardan 4(b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

İmar Affı:

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda % 5 olarak hesaplanacak ve 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.

 

Neşet ERTOY
ESMMMO Başkanı

Seminer Konuşmacıları:

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı  

Hüseyin ACAR - Gelir İdaresi Grup Müdürü

Cengiz DURUR - Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

Gülten YILDIRIM - Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

 

SGK Eskişehir İl Müdürlüğü

Hidayet MERCAN -Sosyal Güvenlik Denetmeni

Yaşar EYVAZ - Yunusemre Merkez Müdür Yrd.

Burhan ERDOĞMUŞ - Servis Şefi

Derya VARDAR - Servis Şefi

 Gönderen: haber

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası

Eskişehir Ekonomi Haberleri

Eskişehir Günlük Kiralık Ev

Eskişehir'de bulunan günlük kiralık ev, apart listesi

Eskişehir İkinci El Araç İlanları

İkinci el otomobil, motosiklet, bisiklet, araç ilanları

Eskişehir Emlak Alım Satım Portalı

Ev, işyeri, arazi, tarla alım satım portalı, ücretsiz emlak ilanları

Eskişehir Ücretsiz Seri İlanlar

Antika/Sanat/Koleksiyon, Bilgisayar ve Parçaları, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-çiçek / Süs-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-Eğitim Verenler / Almak İsteyenler, Diğer İlanlar, Ev Arkadaşı, Ev Eşyası, Evcil Hayvanlar, Kitap, Müzik Aletleri, Spor Malzemeleri, İş Arayanlar, İşçi-Eleman Arayanlar