8 Aral齥 2021 莂rmba
YUSUF扵AN NE 中REND軰 (15)

YUSUF扵AN NE 中REND軰 (15)

Nevzat A餫bey Milli Gen鏻ikle...
Nevzat A餫bey Milli Gen鏻ikle...

YUSUF扵AN NE 中REND軰 (15)

Nevzat Amca 鏾cuklarla...  

sevgili.cocuklar@gmail.com

Sevgili 鏾cuklar,

Bir k齭say, bir hik鈟eyi okurken ondan, i鏸ndeki hik鈟enin kahramanlar齨dan bir 㧐yler 鲳renmeye 鏰lmal齳齴.

Peygamberleri g鰊deren Y點e Allah (c.c celle celal黨) onlar齨 sadece do餽uya davet etmelerini de餴l ayn zamanda insanlara 鰎nek olmalar齨 da dilemi⺶ir.

Hele son Peygamber, bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed抜n (s.a.v salli aleyhi vesellem) her hareketi, her s鰖 bizim yolumuzu ayd齨latacak birer mele gibidir.

Peygamberimizin yapt齥lar齨a s黱netleri diyoruz. S鰕lediklerine ise Hadis-i 辝rifler denmektedir.

Yak齨 arkadaar olan Sahabeler onun b黷黱 yapt齥lar齨 ve s鰕lediklerini hatta bir olay veya s鰖 kars齨da susmu olmas齨 dahi kaydederek bizlere ulaas齨 sa餷amlard齬.

Peygamberimizin yapt齥lar齨 yapmaya 鏰lmal, s鰕lediklerine dikkat ederek bu s鰖lerle hayat齧齴 㧐killendirmeliyiz.

B鰕le yad齧齴 takdirde hem d黱yada ve hem de ahrette mutlu bir hayat齧齴 olacakt齬.

YUSUF扵AN 中REND軰LER軲軿

Sevgili 鏾cuklar, gelelim Yusuf Peygambere

Yusuf 鏾k g鼁el bir 鏾cukmu. Ama bu g鼁elli餴, onu hi martmam. Kendini a餫beylerinden ve karde㱮 B黱yamin抎en hi鏱ir zaman 黶t黱 g鰎memi.

R鼀as齨da, babas齨 g黱e, annesini ay ve 11 a餫beyini y齦d齴 olarak g鰎m ve bunlar齨 kendinse secde etti餴ne hit olmu⺳a da bunu bir b鯾黵lenme sebebi saymam, zaman i鏴risinde olaylar bu 㧐kilde oluu⺶ur.

屈nk g鼁el veya 鏸rkin olmak hi鏱ir insan齨 kendi elinde olan bir 㧐y de餴ldir. Allah掿n yaratmas ile o 㧐kilde olunmu⺶ur.

Sonra 鏾k iyi kalpli ve iyiliksever bir insand齬, Yusuf.

Kendisini kuyuya atan, daha sonra oradan ge鏴n bir kervana k鰈e olarak satan a餫beylerinden hi鏱ir zaman intikam almay d黱memi, onlar affetmi ve onlar tekrar kucaklamas齨 bilmi⺶ir.

Aziz抜n kar齭 Z黮eyha, kendisiyle evlenmek istemi olmas齨a ra餸en o namuslu ve d黵黶t olarak kalmaya 鏰lm, zindana dme pahas齨a do餽uluktan asla vazge鏼emi⺶ir.

莖cuklar, asl齨da bu o kadar zor bir i⺶ir ki Ama Yusuf bu zoru Allah掿n izniyle barmt齬.

Do餽u ve d黵黶tl黱黱 yan齨da y鰊eticilik 鰖elliklerine de sahip olan Yusuf, M齭齬掿n Maliye Naz齬 olunca, elindeki paralar Har vurup, harman savurmam (bo ve de餰rsiz iere harcamam) tutumlu olmu, b鰕lece M齭齬 Kral齨齨 sevgisini de kazanmt齬.

揂rt齥 ben M齭齬掿n Maliye Naz齬齳齧 diyerek kendisini halktan ay齬mam, halkla i鏸 i鏴 olmu, onlar齨 dertleriyle dertlenmi, sevin鏻erini paylat齬.

Onun, elinde imk鈔lar varken ve t齥a basa yemesi m黰k黱ken o, a insanlar齨 halini anlayay齧 diye a kalmay se鏼i⺶ir.

Yusuf抲n en 鰊emli bir y鰊 de, onun Allah掿n emirlerine uyabilmek i鏸n 鏰ba g鰏termesidir. 屈nk Yusuf da di餰r Peygamberler gibi M黶l黰an抎.

YUSUF KISSASI NASIL ANLATILIYOR

Anadolu抦uz da uzun y齦lar devam eden bir adet vard齬. Aile fertleri ve gelen misafirler, sofrada yemeklerini ortaya konan ayn kaptan yerler.

Bu 㧐kilde yemek yemenin, say齭齴 maddi ve manevi faydalar bulundu饀nu Peygamberimiz haber veriyor.

B鰕le ortada ki kaptan yemek yenen bir sofrada, bir de餰rli 鈒im (bilgili) bir hoca efendi ile ka yapmay seven baz insanlar birlikte buluuar.

Bu kac齦ar sofrada birbirlerine ka g鰖 ireti ile demier ki;

揌oca efendinin yemek yemesine f齬sat vermeyelim. Ona bir oyun oynayal齧

Tam yeme餰 baanacakken sofradakilerden birisi oradakilerin duyaca瘕 y黭sek sesle;

揌ocam. Bize Yusuf k齭sas齨 anlat齬 m齭齨? deyivermi.

Hoca efendi anlatmasa, 揌oca bu k齭say bilmiyor mu? denece餴nden, anlatmaya baasa k齭sa uzun oldu饀ndan yeme餴 yiyemeyece餴nden 鏴kinmi.

Sevgili 鏾cuklar,

Benim, Yusuf k齭sam齴 takip eden kardeerimiz de bilirler ki bu yaz齧 tam 15 ayr yaz olmu⺶ur. Bu kadar uzun bir k齭say (hik鈟e) anlatmak da uzun zaman alacakt齬.

Hoca efendi bir iki yutkunmu ve sonun da;

揧usuf, Kenan ilinde do餯u. M齭齬抋 Sultan oldu diyerek, k齭say bitirmi ve yeme餴ni yemeye devam etmi(!)

 

 

 

 YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazar齨 Di餰r YAZILARI
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir 逐renci Apartlar, Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar