19 Ekim 2021 Sal
OKUMAK 中RENMEK YA轆MAK

OKUMAK 中RENMEK YA轆MAK

Nevzat A餫bey Milli Gen鏻ikle...
Nevzat A餫bey Milli Gen鏻ikle...

OKUMAK 中RENMEK YA轆MAK

nevzat_amca@mynet.com

莖cuklarla yaz serisi

Sevgili 鏾cuklar,

Okumak ve 鲳renmek ne g鼁el 㧐ydir, de餴l mi?

Yeni yeni 㧐yler 鲳renmek, bilgilerinizin artmas ve daha bilgili insan olmak

Ama bu i㱮n ba, g鰎d黱鼁 gibi okumakt齬.

Dinimizin ilk emrinin; Oku oldu饀nu biliyor musunuz?

Ben internetten bulurum veya ansiklopediden arar齧 gibi s鰕lemler size pek bir 㧐y kazand齬mayacakt齬.

Okuduk鏰 鲳rendik, 鲳rendik鏴 okuduk Peki, bu yeterli midir?

Hay齬, bu yeterli de餴ldir.

Bir 黱c kademe (ama) 鲳rendiklerimizi hayat齧齴a uygulamakt齬.

Okuduk, 鲳rendik ama 鲳rendiklerimizi hayat齧齴a uygulamad齥鏰 bu 鲳rendiklerimizin bize bir faydas olur mu?

Demek ki hem okuyaca瘕z, hem 鲳renece餴z ve hem de 鲳rendiklerimizi yayaca瘕z.

Allah (c.c- celle celal黨u) Kur抋n- Kerim de; 揃ildikleri ile amel etmeyen (yamayan) 鼁erine kitap y黭lenmi merkep (e㧐k) gibidir buyurmas bundand齬.

謞le de餴l mi 鏾cuklar,

E㧐餴n 鼁erine de bir鏾k kitap y黭leseniz o onlar tar, durur. Ama bilir mi ki tad kitaplar齨 i鏸nde 鏾k k齳metli bilgiler vard齬.

中RENMEK 軰 荅掭TT軷

Sevgili 鏾cuklar,

Okumak, okumakt齬 ama 鲳renmeye gelince bu ikiye ayr齦齬.

Birincisi, faydal (yararl) olan bilgileri 鲳renmek

逐rendi餴miz bilgiler; kendimize, ailemize, arkadaar齧齴a veya 鏴vremizde ki insanlara fayda sa餷齳orsa bu bilgileri 鲳renmek de uygulamak 鏾k g鼁el bir harekettir. Bu t黵l bilgileri 鲳renebildi餴niz kadar 鲳renin

G鼁el ahlakl bir 鏾cuk olmak, fakirlerin, zay齠 olanlar齨 elinden tutup onlara yard齧 etmek, 鏴vremizde ki insanlara hep iyilik yapmak, haks齴la u餽am olanlar齨 yan齨da yer alarak onun hakk齨 alan insan齨 kars齨da durmak gibi

輐incisi, zararl bilgileri 鲳renmektir.

Yani kendimize, ailemize, arkadaar齧齴a ve 鏴vremizde ki insanlara zarar vermesi m黰k黱 olan 㧐yleri 鲳renmektir ki, bu bizler i鏸n uygun g鰎黮memi⺶ir.

Yalan s鰕lemek, h齬s齴l齥, doland齬齝齦齥 yapmak, ba⺧alar齨齨 haklar齨 ellerinden almak, kuvvetlinin (gl ve zengin) olan齨 yan齨da yer almak ve zay齠lar齨 ezilmesine seyirci kalmak gibi

謞le ya zararl 㧐yleri ne diye 鲳renelim de vaktimizi (zaman齧齴) bu bo 㧐ylerle ge鏸relim. De餴l mi?

G鰎黮ece餴 gibi zararl bilgiler de kendi i鏸nde ikiye ayr齦maktad齬.

Bunlar ne bize ne de ba⺧alar齨a zarar dokunmayan ama zaman齧齴 bo harcamam齴 sa餷ayan bilgilerdir.

Eskiler buna; Benim o餷um, bina (bir ders ad) okur. D鰊er d鰊er gene okur demierdir.

Bir s黵 hik鈟e kitaplar齾 Pokemon, Herr Poter, K齬m齴 ba齥l k齴 gibi

Bunlar size hi鏱ir 㧐y kazand齬mad齥lar gibi sizin en k齳metli zamanlar齨齴 al齪 g鰐黵eceklerdir.

輐incisi, ba⺧alar齨a zarar dokunan bilgilerdir. 莂lman齨, h齬s齴l齥 yapman齨 dersleri, adam d鰒menin e餴timi, k黤黵l kelimeleri 鲳renmenin yollar gibi

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v salli aleyhi ve selem) bu konuda;

Faydas齴 ilimden Allah抋 s齨齬齧 yani Allah掿n beni korumas齨 beklerim diyerek bu hususa a琮kl齥 getirmierdir.

Sevgili 鏾cuklar,

Bir 㧐yin iyilik olabilmesi i鏸n o 㧐yin bir 琮kar karl yap齦mamas gerekir.

E餰r yap齦an 㧐y bir kazan veya 琮kar karl ise o 㧐yin ad iyilik olmaz ticaret olur.

Tabii insanlar aldatmadan ticaret yapmak da m黰k黱d黵.

Ama sizden o fayday sat齨 alamayacak kadar yoksul ve fakir insanlar齨 bulundu饀 黮kemizde iyilik yapman齨 de餰ri ne kadar y黭sektir, bir bilseniz.

K gelmi ama taban delik ayakkab齭齨 yenisiyle de餴⺶irecek paras olmayan bir arkadan齴a, evinizde sizin fazla olarak bekletti餴niz bir ayakkab齨齴 vermeniz, ne kadar g鼁el bir iyilik olur, bile bilir misiniz?

Ama bir rtla ki arkadan齴a ayakkab齨齴 verdi餴nizi, orada burada s鰕leyerek iyilik yapt齨齴 arkadan齴齨 ki㱮li餴ni rencide etmemeniz (k齬man齴) gerektir.

Yoksa yapt齨齴 iyili餴n hi鏱ir anlam kalmaz.

Ve zaten e餰r yapt齨齴 iyili餴 orada burada s鰕lemi⺳eniz ve bu da arkadan齴齨 kula瘕na gelmi⺳e, ertesi g黱 o ayakkab齦ar齨齴齨 paketiyle size iade edilece餴ni bilin.

Oldu mu sevgili 鏾cuklar.

 YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazar齨 Di餰r YAZILARI
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir 逐renci Apartlar, Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar